Osmanlıca Online Dersler

2 Nis

HARFLER
LETTERS

A- Genel General 

a- Harfleri yazın Write the letters
b- El yazısında bazı harfler değişir Some of the letters are changed on handwriting
    Bazı harflerin noktaları kalem kaldırılmadan yazılır
   Kimi harflerin noktaları ise kuyruk şeklinde yazılır
c- Kur’an elifbâsında olmayan farklı harfler The different letters except of the Quran alphabet
d- Harflerin birleşme durumu Connecting position of the letters
e- Rakamlar Numbers
B- Okutucu Harfler Reader Letters
a-Elif” okutucusu önüne geldiği harfi “a” sesiyle okuturElif” reader give the letter “a” sound
baba    daha     masa
b-He” okutucusu önüne geldiği harfi “e” sesiyle ve bazende “a” sesiyle okutur
   “He” reader give the letter sometimes “e” sound and sometimes “a” sound
dede     başk
c-Vav” okutucusu önüne geldiği harfi “o-ö-u-ü” seslerinden biriyle okutur
   “Vav” reader give the letter one of them “o-ö-u-ü” sound 
bu     büyük     korka
d-Ye” okutucusu önüne geldiği harfi “ı – i” seslerinden biriyle okutur
   “Ye” reader give the letter one of them “ı – i” sound 
iki    yıldız    bağırma

 
İMLA KAİDELERİ
GRAMMAR RULES

A. Okutucu harflerle ilgili İmla Kaideleri
  The Reader Letters Grammar Rules 
A:hover { COLOR:blue } A { TEXT-DECORATION: none }

 

a- “Elif” harfi ve “a” sesi  “Elif” letter and “a” sound
1) Okutucu “elif” harfleri bütün hecelerde ekseriyetle gösterilir
  Reader “elif” sound is usually shown all the syllables
2) İlk iki hecedeki okutucu “elif” lerin birincisi bazen terk edilebilir
  The first reader “elif” sometimes is given up
3) Sona gelen “a” sesleri, ekseriyetle “elif” yerine “he” harfi ile gösterilir
  The last “a” sound is shown generally “he” letter instead of “elif” letter
4) “Elif” harfinin üzerine med işareti konduğunda “a” sesiyle okunur
  When Med sign” ~”  is put on “Elif” letter it gives “a” sound
b- “He” harfi ve “e-a” sesleri  “He” letter and “e-a” sounds
1) “He” harfi genelde ilk hecede okutucu olarak gelmez. He” letter doesn’t usually the first syllable like sounder
2) “He” harfi mecbur olmadıkça orta hecede de okutucu olarak kullanılmaz. 
     “He” letter doesn’t usually the middle syllable like sounder,too
3) Sondaki “e” sesi mutlaka “he” harfi ile gösterilir.
    The last “e” sound has to write with “he” letter.
4) Kelime sonlarına gelen “a” sesleri için çoğunlukla “he” harfi kullanılır
    The last “a” sound usually is used “he” letter.
Türkçe , Farsça ve Arabça kelimelerden sondaki “he” harfine misaller
Examples Turkish, Arabic and Farsi words for the last “he” letter
5) Okutucu “he” harfi kendinden sonra gelen harfle birleşmez.
    Reader “he” letter doesn’t connect a letter comes after it
c- “Vav” harfi ve “u-ü-o-ö” sesleri  “Vav” letter and “u-ü-o-ö” sounds
1) Okutucu “vav” umumiyetle bütün hecelerde gösterilir.     Reader “vav” usually is used all syllables
2) İlk iki hecede okutucu olarak gelen “vav” harflerinin birincisi bazen terkedilir.
     Reader “vav” when it uses for two syllables sometimes the first one is given up
3) Çok az da olsa bazı “ö” ve “ü” sesleri “vav” harfi beraberinde hemze ile yazılır.
     “ö” and “ü” sounds seldomly written “vav” and hemze
4) Farsça kelimelerde bazen “” harfinden sonra gelen “vav” harfleri yazıldığı halde okunmazlar (Vav-ı ma’dule)
    At Farsi words, “vav” sounds cames after “” is written but isn’t read 
d- “Ye” harfi ve “ı – i” sesleri  “Ye” letter and “ı – i” sounds
1) Okutucu “ye” harfi hemen hemen bütün hecelerde gösterilir
2) Klişeleşmiş bazı kelime ve eklerde ise okutucu “ye” harfi hiç gelmeyebilir.
3) Kelime eklerindeki “u” ve “ü” sesleri umumiyetle “ye okutucusu ile gösterilir
4) Sonu “ye” ile harfi ile biten kelimeler, tekrar “ye“harfi ile başlayan bir ek aldıkları takdirde ilk “ye” harfi sonrakiyle birleşmez.
5) Bazı kelimelerin ilk hecelerindeki “e” sesleride “ye” okutucusu ile gösterilir.

B. Kâf-ı arabî, kâf-ı fârisî, kâf-ı nûnî, kâf-ı yâyî (vâvî) 


A:hover { COLOR:blue } A { TEXT-DECORATION: none }

 

a) Kâf-ı Arabi Türkçe ve Arapça kelimelerdeki “ke” harfidir.
b) Kâf-ı Farisi Türkçe ve Farsça kelimelerdeki “ge” harfidir.
c) Kâf-ı Nûn’ı Türkçe bazı kelimelerde genizden gelen “ne” harfidir.
    Kullanıldığı yerler:
    1) İkinci tekil şahısların mülkiyet (iyelik) ve fiil eklerinde
2) İkinci çoğul şahısların mülkiyet ve fiil eklerinde
3) Herhangi bir kelimenin tamlama ekinde
4) Bazı hususi Türkçe kelimelerde
 
d) Kâf-ı yayi (vavi) üç ayrı sesle okunabilen bu harf, bir kelimenin ilk harfi olarak gelmez
 
Kaf ve kef, kâf_ı fârisi- gayın farklılığı
a) Kalın seslilerde Kaf ince seslilerde kef harfi kullanılır
b) Kalın seslilerde kâf-ı fârisi, ince seslilerde gayın harfi kullanılır

C. Türkçede Olmayan Harfler 
A:hover { COLOR:blue } A { TEXT-DECORATION: none }

 

1) Türkçe kelimelerde uzatılarak okunan sesli harf yoktur
2) Türkçede ince “â” sesi yoktur.
  Zira Türkçe’deki “a” sesleri kalındır, şöyleki:
3) Türkçede bir kaç istisna hariç,  iki veya daha fazla sessiz yanyana durmaz
   İstisnalar: 
4) Türkçede bir kaç istisna hariç, iki aynı sessiz yanyana durmaz
5) Türkçe asıllı kelimelerde “f, h, j, v” sesleri yoktur.
6) Türkçede kalın sesli olarak başlayanlar kalın, ince sesli olarak başlayan ince sesli olarak biter. (Sesli uyumu)

D. “Sad” ve “Tı” Harflerinin Türkçede Kullanımı   Using “Sad” and “Tı” letters in Turkish 
A:hover { COLOR:blue } A { TEXT-DECORATION: none }

 

 Bu harfler Arapça telafuzları cihetiyle Türkçede bulunmadıkları halde, Türkçe kelimelerde umumiyetle ilk  hecedeki kalın “se” ve “te” sesleri karşılığında kullanılır. Gerek “sad” ve gerek “” sesleri bir kelime içinde genellikle bir defa gelir.Mükerrer “se” ve “te” sesleri için ise artık bu harflerin inceleri kullanılır. 
1) Sad
2) “Tı” harfi Türkçede iki ayrı kalın harfi karşılığı olarak iki ayrı sesle okunur. 
 
E. Arapçada Bulunmayan Harfler   The letters aren’t in Arabic

 
 

F. Tamamlayıcı İmla Kaideleri   The Other Grammar Rules 
A:hover { COLOR:blue } A { TEXT-DECORATION: none }

 

a) İsimlerin yalın hali ile fiillerin emir kipleri  hiçbir ek alımında bozulmaz.
b) Kendisinden sonra gelen harflere bitişmeyen harflerden sonra gelen hecenin açık hece   olması durumunda okutucu harf kullanılır.
( sonu ba,be, bı gibi harflerle biten heceler açık hecelerdir. Bal, ber, bir gibi sessiz harfle bitenler kapalı hecelerdir)
 c) 3. şahıstaki tamlaya ı-i ve sı-si seslerindeki okutucu “ye” harfi kelimenin bir başka ek alması halinde düşer.
d) Arapça ve Farsça kelimelerin asli yapısı her durumda muhafaza edilir.
 e) Klişeleşmiş ek ve kelimelerin çoğunda farklı sesler ihtiva etmesine rağmen okutucu harf kullanılmaz
f) Kalın sesli ile biten emir ve nehiylerde kullanılan “a” sesleri “elif” ile yazılır.
g) 3. Tekil ve çoğul şahısların emir kipleri çoğunlukla  suretinde yapılır. Nehiylerde de bu kalıpkorunur.
h) Tenvin ekseriyetle “elif” üzerine veya “yuvarlak te“‘nin altına ve üstüne konur. Bazen diğer harflere de gelebilir.
i) Kalın ve ince harfler kelime içinde kendilerinden önce ve sonraki seslilerin uyumuna göre kullanılırlar.

G. İmlası Klişeleşmiş Bazı Kelimeler 
A:hover { COLOR:blue } A { TEXT-DECORATION: none }

 

a) İşaret Zamirleri
b) Sayı İsimleri
 c) Derece Sayı Sıfatları: –ıncı, -inci, -uncu, -üncü 
d) Üleştirme Sayı Sıfatları: -er, -ar, -şer,-şar 
 e) Şahıs Zamirleri
f) Bağlaç Olan ki
 

A. İsim Ekleri 
A:hover { COLOR:blue } A { TEXT-DECORATION: none }

 

a) Yükleme (Aküzzatif/ Ekleri (-ı, -i, -yı, -yi, -u, -ü, -yu, -yü
b) Verme (Datif) Ekleri (-e, -a, -ye, -ya
 c) Ayrılma (Ablatif) Ekleri  (-den, -dan,-ten, -tan
d) Bulunma (lokatif) Ekleri (-de, -da, -te, -ta
 e) İlgi (Genitif) Ekleri ( -ın, -in, -un,-ün, -nın, -nin, -nun, -nün
f) Vasıta ekleri (-le, -la
g ) Eşitlik ekleri (-ce, -ca, -çe, -ça
 

B. Mülkiyet (İyelik) Ekleri 
A:hover { COLOR:blue } A { TEXT-DECORATION: none }

 

a) 1. Tekil Şahıs (-m, -im,- ım, -um, -üm
b) 2. Tekil Şahıs (-n, -in,- ın, -un, -ün
 c) 3. Tekil Şahıs (-i, -ı, -si, -sı, -su, -sü
d) 1. Çoğul Şahıs (-miz, -mız, -muz, -müz, -imiz, -ımız, -umuz,-ümüz
 e) 2. Çoğul Şahıs (-niz, -nız, -nuz, -nüz, -iniz, -ınız, -unuz,-ünüz
f) 3. Çoğul Şahıs (-ları, -leri
 

B. Fiillerde ZamanEkleri 
A:hover { COLOR:blue } A { TEXT-DECORATION: none }

 

a) Geniş Zaman ekleri Simple Present Tense (-r, -ar, -ere, -ır, -ir, -ur, -ür
b) Şimdiki zaman ekleri Present Continous Tense (-yor
 c) Gelecek Zaman Ekleri Future Tense (-yecek, -yacak, -ecek, -acak
d) Dili Geçmiş Zaman Simple Past Tense (-dı, -di, -du, -dü, -tı, -ti, -tu, -tü
 e) Mişli Geçmiş Zaman  Past Perfect Tense (-mış, -miş, -muş, -müş
 

B. Fiillerde Kipler (Sıgalar) 
A:hover { COLOR:blue } A { TEXT-DECORATION: none }

 

a) Dilek Şart Kipleri (-sa, -se
b) Gereklilik (Vucubiye Kipleri) (-malı, – meli) 
 c) Gerekli Kılma (İltizamiye) (-e, -a) 
d) Emir Kipleri (-in, -iniz, -sin, -sinler) 
Fiiillerde bütün ekler 2.tekil şahıs emir kipinin üstüne gelir.
 e) Soru Kipi (-mı, -mi, -mu, -mü) 

2 Yanıt to “Osmanlıca Online Dersler”

  1. omer 9 Aralık Salı 2014 23:20 #

    tükçe karşılıkları yokmu

  2. omer 9 Aralık Salı 2014 23:20 #

    tukçe karşılıkları tomu

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: